Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem ("Regulamin") przed rozpoczęciem korzystania z naszych platform

1) CO KRYJE SIĘ POD TYMI POJĘCIAMI?

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z następujących platform (zwanych łącznie "Platformami"):

(i) link do naszej strony internetowej do wstawienia ("Strona internetowa"); oraz

(ii) aplikacja mobilna w Sklepie Google Play i App Store firmy Apple [x] (zwana dalej "Aplikacją").

2) KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

My, Prestige Portal Ltd, jesteśmy spółką z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ("my, "my" i "nas"), która oferuje Usługi (zdefiniowane poniżej) na naszych Platformach.

Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres info@prestige.cars

3) KORZYSTAJĄC Z NASZYCH PLATFORM, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI

Odniesienie do terminu "ty"/"twój" oznacza użytkowników, którzy są osobami przeglądającymi Platformę i jej zawartość, zamieszczającymi komentarze lub jakiekolwiek treści lub odpowiadającymi na jakiekolwiek reklamy lub treści na Platformie lub rezerwującymi Usługi oferowane na naszej Platformie.

Korzystając z Platform, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto, korzystając z części Usług, użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących wytycznych opublikowanych dla takiej Usługi, które mogą się zmieniać lub być aktualizowane od czasu do czasu według naszego uznania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może korzystać z Platform. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem uzyskania przez użytkownika pierwszego dostępu do Platform. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą miały zastosowanie od momentu korzystania z Platform przez użytkownika w dowolnym czasie po wprowadzeniu zmienionego Regulaminu i opublikowaniu go na Platformach. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i wszystkimi zasadami opublikowanymi na naszych Platformach przed rozpoczęciem interakcji lub korzystania z Platform. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków w celu wykorzystania ich w przyszłości.

4) USŁUGI

Usługi będą obejmować ("Usługi ") umożliwienie różnym sprzedawcom ("Sprzedawcy") reklamowania wynajmu różnych samochodów i/lub wszelkich zmotoryzowanych środków transportu ("Pojazdy"/ "Produkty"), a użytkownikom Platform wyszukiwania, porównywania i zamawiania/rezerwowania usług oferowanych przez takich Sprzedawców na Platformach.

Podczas korzystania z naszych Usług należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

Własność Produktów

Produkty, które pojawiają się na naszych Platformach, nie są naszą własnością ani nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za ich stan, kondycję, wady itp. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik niniejszym nieodwołalnie i dobrowolnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności związanej lub wynikającej ze stanu, kondycji, usterek lub wad Produktów reklamowanych na naszych Platformach.

Wynajem samochodów

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że nasza odpowiedzialność i rola ogranicza się do zapewnienia platformy, na której Sprzedawcy mogą reklamować swoje Pojazdy, a użytkownicy mogą rezerwować wynajem takich Pojazdów (w zależności od ich dostępności).\nSprzedawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie Pojazdu użytkownikowi ("Wynajem") i innych usług określonych w Umowie Najmu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Sprzedawcy i/lub jego pracowników, agentów lub podwykonawców w związku z usługami, które mają być świadczone na podstawie Umowy najmu, w tym między innymi za naruszenie, niedbałe wykonanie, wadę lub niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez Sprzedawcę, jego pracowników, agentów lub podwykonawców usług na rzecz użytkownika, a także za śmierć, obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z lub w związku z jakąkolwiek wadą Pojazdów.

Żadna część Platform odnosząca się do Produktów, Usług i/lub Sprzedawców nie jest przez nas zatwierdzana, gwarantowana i/lub poręczana.

Zdjęcia

Zdjęcia Produktów zamieszczone na Platformach mają wyłącznie charakter poglądowy. Opis Produktów zostanie dostarczony i należy się z nim zapoznać wraz ze zdjęciami Produktów przed złożeniem Wniosku o Rezerwację.

Dostępność produktu

Chociaż stale aktualizujemy oferty na naszych Platformach, dokładność dostępności wymienionych Produktów na naszych Platformach nie jest gwarantowana i mogą wystąpić błędy.

5) KONTO I ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK

Aby korzystać z naszych Usług, użytkownik musi zarejestrować się i utworzyć konto ("Konto"). Każdy użytkownik może założyć tylko jedno Konto. Użytkownik musi zapewnić poufność danych swojego konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania online przesyłane lub prowadzone z jego Konta i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z bezprawnego i oszukańczego użycia jego konta. Aby zarejestrować lub utworzyć Konto na naszych Platformach, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i musi podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie (w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej i inne dane) zgodnie z wymaganiami podczas procesu tworzenia Konta. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, może korzystać z tych Platform wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym wyrażającym zgodę na niniejsze Warunki w imieniu osoby poniżej 18 roku życia, ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie przez nią z tych Platform, w tym za wszelkie opłaty finansowe i odpowiedzialność prawną, które mogą zostać poniesione.

Rejestrując się i korzystając z Platform, użytkownik niniejszym gwarantuje, że informacje podane przez niego w trakcie rejestracji/tworzenia Konta są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem. Bez uszczerbku dla naszych innych praw i środków zaradczych, możemy wyłączyć Konto użytkownika według własnego uznania i bez powiadomienia, jeśli wykryjemy lub podejrzewamy jakiekolwiek nieuczciwe lub bezprawne użycie zarejestrowanego konta i/lub jeśli dana osoba utworzy wiele Kont. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia Kont lub anulowania zamówień według własnego uznania. Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny niż on zna jego kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem info@prestige.cars

6) PROCES REZERWACJI

Aby zarezerwować Wynajem Pojazdu ("Rezerwacja"), należy przesłać wniosek o rezerwację ("Wniosek o rezerwację") na Platformie za pośrednictwem swojego Konta w zamian za stałą opłatę ("Opłata za rezerwację") i przekazać nam wszystkie niezbędne informacje wymagane do przetworzenia Wniosku o rezerwację. Należy pamiętać, że nie gwarantujemy dokładnej marki i modelu rezerwowanego pojazdu (chyba że wyraźnie to zaznaczymy). Wyrażenie "lub podobny" oznacza, że możesz otrzymać podobny pojazd (tj. ten sam rozmiar, typ skrzyni biegów itp.). Zdjęcia pojazdu są wyłącznie ilustracyjne.

Należy zauważyć, że po przesłaniu Zapytania o rezerwację, rezerwacja jest dokonywana (a) przez nas lub (b) bezpośrednio przez Sprzedawcę. Tak czy inaczej:

- Nasz Regulamin reguluje proces rezerwacji.

- Wynajem Pojazdu będzie regulowany odrębną umową, którą Użytkownik zawrze ze Sprzedawcą ("Umowa Najmu") i podpisze w punkcie wynajmu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym Regulaminem a Umową Najmu, pierwszeństwo mają warunki Umowy Najmu.

W większości przypadków Potwierdzenie Rezerwacji otrzymasz natychmiast po dokonaniu Rezerwacji. Jeśli jednak sprzedawca nie potwierdzi wynajmu natychmiast, nie pobierzemy płatności ani nie wyślemy potwierdzenia rezerwacji, dopóki tego nie zrobi.

Po zarezerwowaniu wynajmu:

- Przekażemy Sprzedawcy dane dotyczące Rezerwacji (np. nazwisko i numer telefonu głównego kierowcy)

- przekażemy informacje dotyczące odbioru (np. dane kontaktowe sprzedawcy i inne informacje, które należy zabrać ze sobą).

Przesyłając Zapytanie o rezerwację, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ujawnienie Sprzedawcy informacji i treści zawartych w Zapytaniu o rezerwację.

Użytkownik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Umową Najmu oraz wyrazić zgodę na ich przestrzeganie, a także przyjąć do wiadomości, że w przypadku ich naruszenia:

- może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat

- Twoja rezerwacja może zostać anulowana

- personel może odmówić wydania kluczyków w punkcie wynajmu.

7) CENA I PŁATNOŚĆ

a) OPŁATA REZERWACYJNA

Opłatę rezerwacyjną należy uiścić w momencie złożenia Wniosku o rezerwację. Płatność zostanie dokonana kartą kredytową/debetową Visa lub MasterCard w dirhamach ZEA (AED). Płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy bramek płatniczych, do których użytkownik zostanie przekierowany z naszej Witryny i/lub Aplikacji po ustaleniu wysokości Opłaty Rezerwacyjnej.

Wszystkie płatności kartą kredytową/debetową podlegają autoryzacji/walidacji przez bank wydający kartę. Jeśli bank wydający kartę odmówi autoryzacji płatności, anulujemy Zamówienie Rezerwacji i skontaktujemy się z użytkownikiem w celu sprawdzenia, czy można zorganizować alternatywną metodę płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli spowoduje to opóźnienie wystawienia Produktu(ów) na listę.

Ponadto, gdy użytkownik przesyła dane/informacje dotyczące płatności (w tym między innymi numer karty kredytowej/debetowej, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, numer konta i datę ważności karty kredytowej/debetowej) na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacji w celu uiszczenia Opłat rezerwacyjnych, dane dotyczące płatności są przekazywane bezpośrednio do naszego dostawcy bramek płatniczych za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia. Nie będziemy przechowywać ani gromadzić informacji o płatnościach użytkownika i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku udostępnienia przez użytkownika danych/informacji o płatnościach na naszych Platformach lub za ich pośrednictwem. Wszelkie straty wynikające z udostępnienia przez użytkownika informacji o płatnościach naszemu dostawcy bramek płatniczych będą wyłącznie obowiązkiem i odpowiedzialnością dostawcy bramek płatniczych.

b) OPŁATA ZA WYNAJEM

Opłata za wynajem ("Opłata za wynajem") zostanie obliczona według stawki podanej przez Sprzedawcę i będzie oparta na jednostkach 24-godzinnych, na przykład 25-godzinny wynajem będzie kosztował tyle samo, co 48-godzinny.

Sprzedawca wystawi fakturę w dniu odbioru Pojazdu, przed upływem okresu Najmu (tj. przedpłatę), która musi zostać uregulowana w całości w momencie odbioru Pojazdu.

Należy pamiętać, że wszelkie opóźnienia - na przykład, jeśli jednodniowy wynajem samochodu rozpoczął się o 9 rano, ale samochód zostanie zwrócony o 17:00 następnego dnia - spowodują naliczenie opłaty za dodatkowy dzień.

W przypadku chęci przedłużenia Wynajmu należy poinformować o tym Sprzedawcę na 12 godzin przed przedłużeniem. W przeciwnym razie opłata za przedłużenie zostanie naliczona zgodnie z normalną sezonową ceną dzienną. Ponadto płatność za przedłużenie musi zostać dokonana z góry, w przeciwnym razie przedłużenie nie będzie ważne.

Ponadto należy zauważyć, że Opłata za wynajem opiera się na maksymalnym wykorzystaniu w oparciu o liczbę kilometrów określoną w Umowie najmu, zazwyczaj od 200 do 300 km dziennie w zależności od Pojazdu. Opłata za dodatkowe użytkowanie będzie naliczana według stawki AED (5-25 AED) za kilometr, w zależności od Pojazdu.

c) DEPOZYT

Użytkownik będzie również zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty kaucji, która zostanie obliczona na podstawie czynszu, a szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane przez Sprzedawcę. Depozyt zostanie zatrzymany, a kwoty z niego potrącone przez Sprzedawcę w przypadku jakichkolwiek grzywien lub innych uszkodzeń Pojazdu i/lub jeśli istnieją jakiekolwiek dodatki subskrybowane przez korzystanie z Pojazdu i/lub jeśli jakiekolwiek inne opłaty są ponoszone przez użytkownika w związku z Pojazdem. Wysokość kaucji zależy od wynajętego Pojazdu i okresu wynajmu.

d) SALIK (OPŁATA DROGOWA) ORAZ KARY DROGOWE I INNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ DOSTAWCĘ

Należy pamiętać, że opłata Salik (opłata drogowa) będzie równa kwocie opłaty drogowej (zazwyczaj 4 AED), plus opłata serwisowa w wysokości 1 AED, plus podatek VAT od składnika opłaty serwisowej zostanie naliczony przez Sprzedawcę.

W odniesieniu do opłat za mandaty drogowe, Sprzedawca obciąży użytkownika faktyczną kwotą mandatu oraz opłatą za usługę w wysokości 50 AED, powiększoną o podatek VAT od składnika opłaty za usługę. Sprzedawca poinformuje użytkownika, gdy tylko otrzyma powiadomienie od odpowiednich władz.

W przypadku, gdy mandat nałożony przez Użytkownika spowoduje również skonfiskowanie Pojazdu, Sprzedawca naliczy dodatkową opłatę w wysokości od 100 do 6000 AED. Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia tych kwot na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

e) DODATKI

W niektórych przypadkach za wszelkie opcjonalne dodatki (np. foteliki dziecięce, GPS itp.) zapłacisz podczas rezerwacji pojazdu, w którym to przypadku masz gwarancję, że otrzymasz je przy odbiorze.

W innych przypadkach wystarczy poprosić o wszelkie dodatki podczas rezerwacji pojazdu:

- zapłacisz za nie w momencie odbioru, oraz

- Sprzedawca nie gwarantuje, że będą one dostępne.

8) ODBIÓR/DOSTAWA POJAZDU

W celu uzyskania Pojazdu od Sprzedawcy, Użytkownik musi zapewnić, co następuje:

- Użytkownik musi stawić się w punkcie wynajmu przed godziną odbioru. Jeśli się spóźnisz, Pojazd może nie być już dostępny i nie będziesz mieć prawa do zwrotu pieniędzy. Jeśli uważasz, że możesz się spóźnić, skontaktuj się ze Sprzedawcą lub z nami, nawet jeśli jest to spowodowane opóźnieniem lotu i podałeś numer lotu.

- Należy upewnić się, że główny kierowca Pojazdu jest zarówno uprawniony, jak i zdolny (w opinii Sprzedawcy) do prowadzenia samochodu.

- Podczas odbioru należy mieć przy sobie wszystkie potrzebne dokumenty (np. dowód osobisty, prawo jazdy).

- Każdemu kierowcy należy okazać oryginalne i ważne prawo jazdy. Jeśli którykolwiek z kierowców ma adnotacje/punkty na swoim prawie jazdy, należy nas o tym jak najszybciej poinformować, ponieważ Sprzedawca może nie zezwolić mu na prowadzenie pojazdu.

Użytkownik może nagrać film lub zrobić zdjęcie aktualnego stanu Pojazdu przed podpisaniem Umowy Najmu.

W przypadku, gdy użytkownik życzy sobie, aby Pojazd został mu dostarczony w innym miejscu niż miejsce odbioru podane użytkownikowi, będzie to podlegać dodatkowej opłacie, która zostanie określona przez Sprzedawcę.

9) KLUCZOWE WARUNKI WYNAJMU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Oprócz warunków Umowy Najmu i Regulaminu, użytkownik powinien również przestrzegać następujących postanowień:

- Wszyscy kierowcy muszą mieć ukończone 18 lat.

- Kierowcy muszą posiadać ważną międzynarodową lub krajową (lokalną) licencję, niektóre lokalne licencje nie są akceptowane, nasz zespół sprawdzi ważność licencji przed wynajęciem samochodu.

- Kierowcy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub narkotyków podczas prowadzenia Pojazdu. Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe wynikające z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zostaną odrzucone, a użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego naprawy szkód.

- Użytkownik musi upewnić się, że jest uprawniony do prowadzenia wynajętego samochodu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Palenie tytoniu w Pojazdach jest surowo zabronione, ponieważ powoduje uszkodzenie Pojazdów i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Palenie w Pojazdach może skutkować naliczeniem przez Sprzedawcę dodatkowej opłaty w wysokości do 500 AED.

- Kierowca musi zwrócić Pojazd w takim samym stanie, w jakim go otrzymał. Jeśli Pojazd jest brudny lub zawiera resztki jedzenia lub plamy, Sprzedawca obciąży go opłatą.

- Jazda terenowa, rajdy, wyścigi lub "drifty" w pojazdach są surowo zabronione. Jazda po pustyniach i torach jest niedozwolona. W przypadku naruszenia tego postanowienia Sprzedawca naliczy opłatę w wysokości 100 000 AED. Kwota ta zostanie doliczona do całkowitego kosztu naprawy ewentualnych usterek mechanicznych i uszkodzeń.

- Nie wolno przekraczać prędkości 160 km/h. Jeśli kierowca przekroczy to ograniczenie prędkości, Sprzedawca obciąży kierowcę kwotą 2000 AED przy drugiej próbie przekroczenia określonego ograniczenia prędkości, a przy trzeciej próbie Sprzedawca odbierze Pojazd, a Opłata za wynajem za pozostały okres wynajmu nie zostanie zwrócona.

- Zwierzęta mogą przebywać w Pojazdach, jednak w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub plam w Pojeździe Sprzedawca może naliczyć kary za czyszczenie i uszkodzenie, bez wyjątków.

- Sprzedawca naliczy opłatę w wysokości 500 AED, jeśli Pojazd zostanie zwrócony z bardzo brudnym wnętrzem (śmieci na ziemi, resztki jedzenia itp.).

- Musisz upewnić się, że każde dziecko ma odpowiedni fotelik dziecięcy, jeśli go potrzebuje.

- Jeśli cokolwiek pójdzie nie tak podczas wynajmu (np. wypadek, awaria itp.), musisz:

\niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą

\nie autoryzować żadnych napraw bez zgody Sprzedawcy

\przechowywać wszelką dokumentację (np. rachunki za naprawy, raporty policyjne itp.) w celu udostępnienia jej nam/sprzedawcy/firmie ubezpieczeniowej.

- Jeśli użytkownik ponosi winę za wypadek samochodowy, zapłaci kwotę (wymienioną w Umowie najmu) wartości naprawy samochodu w warsztacie agencyjnym, tj. oprócz dziennych opłat za wynajem za liczbę dni, w których Pojazd pozostanie w naprawie.

- Jeśli użytkownik opłacił ubezpieczenie CDW (Collision Damage Waiver) i zostanie uznany za winnego wypadku samochodowego, zapłaci dzienne opłaty za wynajem za liczbę dni, przez które pojazd będzie w naprawie.

- W razie wypadku samochodowego, niezależnie od tego, czy wina leży po stronie Pasażera, czy nie, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów ani wymianę samochodu. W takim przypadku należy również wezwać policję i złożyć raport policyjny na miejscu zdarzenia.

- Uszkodzenie opony nie jest objęte ubezpieczeniem podstawowym ani ubezpieczeniem CDW. Klient musi zapłacić Sprzedawcy za wszelkie koszty wymiany/naprawy opon.

- W przypadku zwrotu Pojazdu do Sprzedawcy przed końcem okresu najmu, nie przysługuje zwrot kosztów.

- W przypadku zwrotu Pojazdu z zadrapaniami obowiązuje minimalna opłata w wysokości 2 000 AED za każde zadrapanie przez Sprzedawcę.

- Opłata w wysokości 3% dotyczy grzywien nałożonych przez użytkownika, które sprzedawca musi zapłacić online. Sprzedawca będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 70 AED za każdą grzywnę nałożoną na użytkownika.

- Minimalna opłata w wysokości 1 000 AED ma zastosowanie do wszystkich mandatów, których Sprzedawca nie może zapłacić online. Oprócz minimalnej opłaty w wysokości 1 000 AED, która ma zastosowanie do każdej grzywny z konfiskatą.

- Za każdą opłatę Salik naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 1 AED, a w przypadku płatności kartą kredytową - 3%.

- Jeśli klient/klienci ulegnie/ulegną wypadkowi samochodowemu, który obejmie dwa lub więcej Pojazdów Sprzedawcy, Umowa najmu zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i nie będą miały zastosowania żadne zwroty kosztów, a ochrona ubezpieczeniowa CDW nie będzie brana pod uwagę. Ponadto Sprzedawca obciąży każdego klienta kwotą 100 000 AED. Jest to kwota dodatkowa do całkowitego kosztu naprawy samochodu.

- Umieszczanie na Pojeździe jakichkolwiek materiałów marketingowych, takich jak naklejki lub papier pakowy, jest niedozwolone. Sprzedawca obciąży klienta opłatą w wysokości 100 000 AED w przypadku naruszenia przez klienta tego ostatniego postanowienia.

- Klient jest odpowiedzialny za wykonanie własnych zdjęć/filmów Pojazdu podczas odbioru i przekazania Pojazdu zespołowi Sprzedawcy.

- Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę Najmu z klientem w przypadku naruszenia przez niego powyższych postanowień.

10) POLITYKA ZWROTÓW I ANULOWANIA

Użytkownicy mogą anulować swoje Żądanie Rezerwacji przed jego przyjęciem i zatwierdzeniem przez nas. Zwroty za anulowane zamówienia (jeśli dotyczy) będą dokonywane poprzez zwrot środków na tę samą kartę, która została użyta do dokonania płatności. Jednakże, po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji, zwroty nie będą miały zastosowania.

Wszelkie wnioski o anulowanie należy składać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@prestige.cars.

Ponadto w przypadku, gdy Zapytanie o rezerwację nie zostanie przetworzone, użytkownik otrzyma pełny zwrot Opłaty rezerwacyjnej uiszczonej przy składaniu Zapytania o rezerwację. Jednakże po zatwierdzeniu Zapytania o Rezerwację zwrot Opłaty Rezerwacyjnej nie będzie możliwy.

Zwroty mogą potrwać do 7-10 dni roboczych i mogą zostać naliczone opłaty bankowe w zależności od polityki danego banku. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w zwrotach dokonywanych przez banki.

11) OGRANICZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy od czasu do czasu ustanawiać limity dotyczące korzystania z Usługi na naszych Platformach, maksymalnej liczby i rozmiaru postów, wiadomości e-mail lub innych treści, które mogą być przesyłane lub przechowywane przez Usługę, a także częstotliwości i sposobu, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do Usługi lub Platform.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowanie jakichkolwiek treści przechowywanych lub przesyłanych przez Platformy lub Usługę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, ograniczania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że według naszego wyłącznego uznania mamy prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia lub dezaktywacji Konta użytkownika, zablokowania jego adresu e-mail lub adresu IP lub w inny sposób zakończenia jego dostępu lub korzystania z Usługi (lub jakiejkolwiek jej części), natychmiast i bez powiadomienia, a także usunięcia i odrzucenia wszelkich treści w ramach Usługi, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi, jeśli uważamy, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki. Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie dostępu użytkownika do Platformy lub Usługi. Ponadto użytkownik zgadza się nie podejmować prób korzystania z Usługi po takim zakończeniu.

12) POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może mieć możliwość zamieszczania recenzji, komentarzy, pytań, sugestii i innych informacji na naszych Platformach. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści na Platformy lub nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami Platform, musi przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w poniższych warunkach.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie treści publikowane przez niego na naszych Platformach będą oryginalne i nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto przesyłanie takich treści na nasze Platformy nie będzie uważane za poufne. Nie będziemy mieć żadnych zobowiązań wobec użytkownika w odniesieniu do takich treści, w tym między innymi (1) do zachowania poufności treści; (2) do wypłacenia użytkownikowi jakiegokolwiek wynagrodzenia za treści; lub (3) do reagowania na takie treści. Przesyłając jakiekolwiek informacje na nasze Platformy, użytkownik rozumie, że będziemy mogli swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać, prezentować, przekazywać, wykonywać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje innym bez ograniczeń oraz upoważniać innych do robienia tego samego. Ponadto będziemy mogli swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu Produktów i innych elementów zawierających takie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki. W zakresie, w jakim takie prawa nie podlegają cesji, użytkownik niniejszym przyznaje nam wieczystą, ogólnoświatową, nieodwołalną, niewyłączną, w pełni opłaconą i wolną od tantiem oraz zbywalną licencję i prawo do korzystania z takich treści.

Użytkownik zgadza się ponadto, że nie będzie publikować żadnych treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, zniesławiających, naruszających prawa własności intelektualnej, zawierających wirusy, treści związanych z kampaniami politycznymi, nagabywaniem handlowym, masową wysyłką lub jakąkolwiek formą "spamu", ani takich, które mogą w inny sposób naruszać dobre obyczaje lub być sprzeczne z obowiązującym prawem. Mamy prawo (ale nie obowiązek) do regularnego przeglądania takich publikowanych treści i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, edytowania lub usuwania takich treści z Platform. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez użytkownika na Platformy stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści. Nie przechowujemy treści terrorystycznych.

13) SPOSÓB KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW NA NASZYCH PLATFORMACH

Cała własność intelektualna zawarta cyfrowo, oferowana, wyświetlana i ujawniana za pośrednictwem Platform (w tym między innymi obrazy fotograficzne, opisy tekstowe, nazwy, nazwy marek, znaki towarowe, projekty graficzne i muzyka) ("Treść") pozostaje naszą własnością jako właściciela lub jako zatwierdzonego licencjobiorcy i/lub jego licencjodawców i jest chroniona prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez nas i naszych licencjodawców.

Użytkownik może przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone Treści wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie może publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w inny sposób powielać, w jakimkolwiek formacie, jakiejkolwiek Treści lub kopii Treści dostarczonych Użytkownikowi lub pojawiających się na Platformach lub zgłoszeń osób trzecich lub innych praw własności niebędących własnością Użytkownika: (i) bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody oraz (ii) w jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani nie może wykorzystywać takich Treści w związku z jakimkolwiek przedsięwzięciem biznesowym lub handlowym.

Należy zawsze uznawać naszych licencjodawców i nasze autoryzowane podmioty stowarzyszone (oraz wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) za autorów treści na Platformach. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnej części Treści na Platformach do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców. Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część Platform z naruszeniem Regulaminu, jego prawo do korzystania z Platform natychmiast wygaśnie i będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów. Znaki towarowe i nazwy handlowe Prestige Dubai są naszą własnością. Użytkownik nie ma prawa do używania lub publicznego wyświetlania znaków towarowych "Prestige" lub nazw Prestige Dubai. Nadal zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

14) ZAKAZY

Użytkownikowi nie wolno nadużywać Platform. Użytkownik nie będzie popełniać lub zachęcać do popełnienia przestępstwa; przesyłać lub rozpowszechniać wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe, szkodliwe technologicznie, naruszają zaufanie lub są w jakikolwiek sposób obraźliwe lub obsceniczne; włamywać się do jakiegokolwiek aspektu Platform; uszkadzać danych; powodować irytacji innych użytkowników; naruszać praw przysługujących nam lub praw własności jakiejkolwiek innej osoby; wysyłać jakichkolwiek niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, powszechnie określanych jako "spam"; ani próbować wpływać na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych Platform lub uzyskiwać do nich dostępu za pośrednictwem Platform. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo, a my zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawnimy im tożsamość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu "odmowa usługi", wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z Platform lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Platformie lub na Platformach z nią powiązanych. Użytkownikowi surowo zabrania się korzystania z Platform w celach określonych w niniejszych Warunkach.

15) OGRANICZENIE DOSTĘPU DO PLATFORM

Dostęp do niektórych obszarów Platform może być ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych obszarów Platform, a nawet całych Platform, według naszego uznania. Jeśli udostępnimy użytkownikowi identyfikator użytkownika i hasło, aby umożliwić mu dostęp do zastrzeżonych obszarów Platform lub innych treści lub usług, użytkownik musi upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne.

16) ISTNIEJĄ INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin odnosi się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania z Platform:

- Nasza Polityka prywatności.

17) MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZEGO REGULAMINU

Od czasu do czasu zmieniamy niniejsze Warunki. Za każdym razem, gdy użytkownik chce korzystać z Platform, powinien sprawdzić niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumie warunki obowiązujące w danym momencie, ponieważ są one prawnie wiążące dla użytkownika, pod warunkiem, że zaakceptuje je poprzez korzystanie z Platform. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innych miejscach na Platformach.

18) MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY NA NASZYCH PLATFORMACH

Możemy od czasu do czasu aktualizować i zmieniać nasze Platformy, aby odzwierciedlić zmiany w Produktach, potrzeby naszych użytkowników i nasze priorytety biznesowe.

19) MOŻEMY ZAWIESIĆ LUB WYCOFAĆ NASZE PLATFORMY

Platformy są udostępniane bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że Platformy lub jakiekolwiek treści na nich zawarte będą zawsze dostępne lub będą działać nieprzerwanie. Możemy zawiesić, wycofać i/lub ograniczyć dostępność całości lub części Platform ze względów biznesowych i operacyjnych bez obowiązku lub zobowiązania do wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Platform za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

20) NIE POLEGAĆ NA INFORMACJACH NA PLATFORMACH

Zawartość Platform ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ona porady, na której należy polegać. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na Platformach, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że Treści są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji, które mogą zawierać techniczne lub innego rodzaju nieścisłości, pominięcia lub błędy typograficzne. Nie mamy żadnych specjalnych relacji ani obowiązków powierniczych wobec użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie mamy żadnej kontroli ani obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań dotyczących: tego, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Treści; wpływu, jaki Treść może mieć na użytkownika; sposobu, w jaki użytkownik może interpretować lub wykorzystywać Treść; lub działań, jakie użytkownik może podjąć w wyniku kontaktu z Treścią. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za uzyskanie lub nieuzyskanie Treści.

21) POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zaangażowanie użytkownika w jakiekolwiek mediacje, arbitraż, rozprawy sądowe, postępowania sądowe lub inne postępowania (niezależnie od ich charakteru) z innymi użytkownikami Platform, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi.

22) DOSTĘPNOŚĆ NASZYCH TREŚCI

Platformy i/lub Treści mogą być okresowo niedostępne z powodu awarii mechanicznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania, sprzętu i/lub dostawców zewnętrznych, aktualizacji lub budowy. Nie możemy przewidzieć ani kontrolować, kiedy takie przestoje mogą wystąpić i nie możemy kontrolować czasu ich trwania ani ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takich przestojów.

23) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PLATFORMY, DO KTÓRYCH LINKI ZAMIESZCZAMY

Tam, gdzie Platformy zawierają łącza do innych platform i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z takich łączy, opuści nasze Platformy. Nie dokonaliśmy przeglądu wszystkich tych platform stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za te platformy, w tym za ich zawartość lub dostępność oraz postępowanie właścicieli takich platform. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas tych powiązanych Platform lub informacji, które można z nich uzyskać. Umieszczenie tych linków na Platformach nie oznacza żadnego poparcia ani zatwierdzenia powiązanych stron lub treści, informacji lub jakichkolwiek powiązanych adresów, ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych materiałów, które można tam znaleźć, ani żadnych wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z nich.

Nie mamy kontroli nad witrynami, do których prowadzą łącza i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika. Korzystanie z powiązanych witryn będzie podlegać warunkom użytkowania i świadczenia usług zawartym w każdej takiej witrynie. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do którejkolwiek z platform stron trzecich powiązanych z Platformami, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

24) TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE SĄ PRZEZ NAS ZATWIERDZANE

Platformy mogą zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników Platform. Informacje i materiały w nich zawarte nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na Platformach nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

25) JAK SKŁADAĆ SKARGI NA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą treści przesłanych przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami pod adresem info@prestige.cars

26) WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do naszych Platform lub Treści i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji. Użytkownik uzyskuje dostęp do oprogramowania i innych materiałów na naszych Platformach lub za ich pośrednictwem oraz korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do niezawodności, stabilności lub wolnego od wirusów charakteru takiego oprogramowania. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej; w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Platformy, nasi dostawcy, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności; i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub przypadkowe, lub szkody z tytułu utraty możliwości korzystania, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, szkody dla wartości firmy lub reputacji, lub kosztów nabycia zastępczych towarów i usług, wynikających z lub związanych z korzystaniem, niemożnością korzystania, działaniem lub awariami tej Platformy lub powiązanych stron oraz wszelkich materiałów lub Treści na niej zamieszczonych, niezależnie od tego, czy takie szkody były możliwe do przewidzenia lub wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, słuszności, restytucji, ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób.

27) W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

28) ODSZKODOWANIE

Użytkownik niniejszym zwalnia nas z odpowiedzialności i zobowiązuje się do zabezpieczenia nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez nas stronie trzeciej w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu) poniesionymi przez nas w wyniku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub w wyniku jakiegokolwiek roszczenia, że użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

29) PRAWA UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z PRZESŁANYCH PRZEZ NIEGO MATERIAŁÓW

Przesyłając lub publikując treści na Platformach, użytkownik udziela nam wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji na użytkowanie, powielanie, dystrybucję, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie treści generowanych przez użytkownika w związku z usługami świadczonymi przez Platformy i za pośrednictwem różnych mediów. Możemy również chcieć wykorzystywać treści do promowania Platform lub usługi.

30) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY I UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ICH WPROWADZAĆ

Nie gwarantujemy, że Platformy będą bezpieczne lub wolne od błędów lub wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Platform. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platform, serwerów, na których przechowywane są Platformy, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszymi Platformami. Zabrania się atakowania Platform za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo podlegające karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z Platform natychmiast wygasa.

31) NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących nam na mocy niniejszych Warunków, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków, bezpośrednio lub pośrednio, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne w celu zaradzenia naruszeniu, w tym między innymi zawiesić dostęp użytkownika do naszych Platform, zakazać użytkownikowi dostępu do Platform, zablokować dostęp do Platform komputerom korzystającym z adresu IP użytkownika, skontaktować się z dostawcą usług internetowych użytkownika w celu zażądania zablokowania dostępu użytkownika do Platform i/lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi.

32) NIEWAŻNOŚĆ I ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli jakakolwiek część OWH jest niewykonalna (w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika), wykonalność jakiejkolwiek innej części OWH nie będzie miała wpływu na wszystkie inne klauzule pozostające w pełnej mocy i skuteczne. O ile to możliwe, jeśli jakakolwiek klauzula/podklauzula lub część klauzuli/podklauzuli może zostać oddzielona, aby pozostała część była ważna, klauzula ta będzie odpowiednio interpretowana. Ponadto użytkownik zgadza się, że klauzula zostanie skorygowana i zinterpretowana w taki sposób, aby jak najbardziej przypominała pierwotne znaczenie klauzuli/podklauzuli, na co zezwala prawo.

33) PRZYDZIAŁ

Możemy przenosić, podzlecać, cedować, nowować lub w inny sposób postępować z prawami i/lub obowiązkami użytkownika wynikającymi z niniejszych OWU bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody. Użytkownik nie może przenosić, podzlecać, cedować i/lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków.

34) CAŁOŚĆ UMOWY

Użytkownik rozumie i zgadza się, że niniejszy Regulamin (oprócz innych zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie) stanowi całość ogólnej umowy między użytkownikiem a nami. Wszelkie wcześniejsze transakcje, pisemne lub ustne porozumienia, dyskusje, oświadczenia, korespondencja i komunikacja między nami dotyczące kwestii objętych niniejszymi OWU zostają niniejszym zastąpione. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie polegał na żadnej gwarancji, oświadczeniu, oświadczeniu lub porozumieniu złożonym przez jakąkolwiek stronę, w tym przez nas, i nie będzie miał żadnych środków prawnych w odniesieniu do nich, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach. Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom podczas korzystania, zakupu lub uzyskiwania dostępu do innych usług, usług stowarzyszonych lub treści lub materiałów stron trzecich.

35) PRAWO JAKIEGO KRAJU MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SPORÓW?

Korzystanie przez użytkownika z Platform i działanie niniejszych Warunków podlega i będzie interpretowane zgodnie z prawem federalnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich obowiązującym w Emiracie Dubaju. Użytkownik wyraża zgodę, przyjmuje do wiadomości i poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w Dubaju w odniesieniu do wszelkich sporów lub różnic między nami wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.